Algemene Voorwaarden

Go for Colour verricht werkzaamheden op het gebied van Coaching, Consultancy, Mediation, Werving & Selectie en Training.

Algemeen
Go for Colour onderwerpt zich vrijwillig aan de in deze gedragscode en algemene voorwaarden vastgestelde regels.

 1. Go for Colour zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van bureaus in het algemeen en het eigen bureau in het bijzonder.
 2. Go for Colour zal zich niet in onheuse of krenkende termen over andere bureaus, opdrachtgevers, cliënten en derden uitlaten.
 3. Het is Go for Colour niet geoorloofd voor haar dienstverlening een beloning in welke vorm dan ook aan te nemen van een ander dan haar opdrachtgever. Er zijn (of zullen zijn) geen financiële verbindingen met personen (of bedrijven), die bij het gunnen van opdrachten aan Go for Colour betrokken zijn.

Verhouding bureau – opdrachtgever 

 1. Go for Colour zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de door het bureau te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen honorarium zo duidelijk, volledig en nauwkeurig mogelijk met de opdrachtgever overeengekomen zijn.
 2. Go for Colour zal de aan haar verstrekte opdracht tot dienstverlening zorgvuldig en overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsverhouding uitvoeren.
 3. Go for Colour zal, in goed overleg met de cliënt, de opdrachtgever kunnen inlichten omtrent de door het bureau verrichte en te verrichten werkzaamheden, waardoor de opdrachtgever inzicht kan verkrijgen in de formele voortgang van het overeengekomen dienst.
 4. Go for Colour zal over het inhoudelijke gedeelte van trajecten met cliënten, geen mededelingen doen. Dit geldt ook naar de opdrachtgever.
 5. Voor het inhoudelijke gelden steeds regels van privacy.

Verhouding bureau – cliënt 

 1. Go for Colour zal de cliënt bij diens eerste contact met het bureau kenbaar maken dat het de cliënt te allen tijde vrijstaat een overeengekomen dienst te aanvaarden dan wel te weigeren alsmede een traject van dienstverlening op ieder moment af te breken.
 2. Go for Colour zal de door haar voor de opdrachtgever ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak met de cliënt uitvoeren en de cliënt verwijzen naar andere disciplines indien en zodra dit voor de belangen van de cliënt wenselijk is.

 

 1. Het aanvaarden van een opdracht voor dienstverlening kan op geen enkele wijze consequenties hebben voor de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

Facturering en betaling

 1. De wijze van facturering wordt vastgelegd in de overeenkomst van dienstverlening.
 2. Voldoening van hetgeen aan Go for Colour verschuldigd is, dient te gebeuren binnen vijftien dagen nadat Go for Colour haar factuur aan haar opdrachtgever heeft toegezonden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in tussentijdse declaraties en einddeclaraties.
 3. Betaling geschiedt binnen 15 dagen na dagtekening van de factuur. Wanneer betaling achterwege blijft, kan een opdrachtgever door Go for Colour in gebreke worden gesteld.
 4. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de gezonden factuur te voldoen wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, en komen alle kosten veroorzaakt door buitengerechtelijke incasso en/of rechtsmaatregelen als hierboven voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Reclames naar aanleiding van de declaratie dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd ter kennis van Go for Colour te zijn gebracht.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van de op hem rustende verplichtingen op te schorten op grond van een ingediende reclame.

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling 

 1. Go for Colour zal de informatie, haar van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat bepaaldelijk vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd.
 2. Ook in de gevallen waarin Go for Colour niet tot geheimhouding is verplicht, zal Go for Colour de haar van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Aansprakelijkheid  

 1. Go for Colour is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of cliënt geleden schade, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid zal nimmer het betreffende (tussentijdse) factuur- en/of contractbedrag overschrijden.